Звіт директора Ковтунівського НВК про роботу за 2020-2021 навчальний рік

Робота Ковтунівського навчально-виховного комплексу у 2020/2021 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян.

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження шкільної мережі.

На початку 2020/2021 навчального року у школі було відкрито 10 класів, із них 1-4-х – 4 класів, 5-9-х – 4 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі – українська філологія.

Станом на 05.09.2020 кількість учнів становила 66 осіб (з них 1 учень на екстернатній формі). Середня наповнюваність учнів у класах складала – 6 осіб.

Упродовж року із закладу вибуло 8 учнів, з них 4 у зв’язку зі зміною місця проживання, 4 у зв’язку з переведенням на екстернатну форму навчання, прибуло 8 учнів. Кількість учнів на кінець навчального року становила – 66 учнів.

Чисельність дошкільної групи  змінювалась від  5 до 8 дітей.

Адміністрацією закладу було складено списки дітей віком від 0 до 18 років, вчасно подавались статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей, які мешкають на їх території обслуговування.

Кількість дітей за роками народження на початок 2021-2022 навчального року наступний:

Рік2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 
кількість2321244475933738322184

Станом на початок 2021-2022 навчального року кількість дітей становить 84 особи, з них проживають без місця реєстрації – 7. Це діти із сімей ромів. Лише 5 дітей з родин ромів мають реєстрацію на території села.

Всі діти школоповинного віку охоплені навчанням. Є проблеми із охопленням дошкільною освітою. Це діти із сімей ромів або діти, які не мають щеплень.

Стан працевлаштування випускників

Випускників 9-го класу – 9 осіб. З них охоплені навчанням – 9 осіб: 10 клас ­ – 6 осіб, ліцеї – 3.

Випускників 11-го класу – 9 осіб (1 екстернат). З них охоплені навчанням – 9 осіб: вузи ­ – 7 осіб, коледжі – 1, ліцеї – 1.

Робота з кадрами

Трудовий колектив закладу нараховує 27 осіб. З них – 18 вчителів (в т.ч. 1 – сумісник), 1 вихователь, 1 бібліотекар. 7 працівників належать до обслуговуючого персоналу. 90% педпрацівників мають повну вищу освіту.

Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом. 75% педагогічного колективу становлять жінки. Понад 40% працівників є випускниками закладу. Колектив досить віковий. 50% особового складу – пенсіонери. При розстановці кадрів враховано педагогічний досвід, кваліфікація вчителів, наступність у роботі.

Якісний склад вчителів має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

1Вища категорія421%
2І категорія842%
3ІІ категорія210%
4Спеціаліст526 %
5«Учитель-методист»210%
6«Старший учитель»15%

Упровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою. Проблем із додержанням мовного законодавства в закладі немає.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності закладу у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТбули:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ «Googl classroom», «Мій клас», «Всеукраїнська школа-онлайн», месенджеру “Viber», під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення коронавірусної інфекції;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна метазакладу в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій – надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної  освіти;
 • створення умов для активації закладу у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації закладу:

 • продовжено роботу веб-сайту kovtuny.net.ua;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників щодо використання комп’ютера;
 • встановлено доступ до Інтернету завдяки практично в усі навчальні кабінети;

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2021/2022 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу на електронній платформі «Всеукраїнська школа-онлайн»

Реалізація освітньої програми та навчального плану

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи закладу. Всі учні були забезпечені навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України

Річний план виконано не в повній мірі, оскільки періодично навчання здійснювалось дистанційно через карантинні обмеження. Навчальні плани та програми виконано повністю.

Результати навчальних досягнень учнів

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. Відповідно до рекомендацій оцінювання у 1-3-х класах здійснювалось вербально, учнів 4-11-их  класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів

Результати досягнень наведено в таблиці:

 4567891011Разом
Учнів на кінець року8356794866
Кількість учнів, які мають оцінки “7-12”001101216
з них мають лише оцінки  “10-12”000000202
Кількість учнів, які мають одну-дві оцінки “4-6”, а решта оцінок  “7-12”020012128
Кількість учнів, які мають початковий рівень з окремих предметів:0032351014
з них лише одну оцінку початкового рівня  0110002
з них лише дві оцінки початкового рівня  2101004
з них з трьома та більше оцінками початкового рівня  1024108
Кількість учнів, які не мають річного оцінювання   1    1

Індивідуальне навчання

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров’я дітей  було забезпечено  здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання 4 учнів. З них три учні успішно пройшли річне та підсумкове оцінювання. 1 учень 10 класу з числа ромів не з’явився на річне оцінювання по більшості навчальних предметів.

Участь випускників 11-го класу у ЗНО-2021

Упродовж 2020/2021 навчального року з випускниками 11-го класу проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-2021. В тестуванні взяли участь 8 випускників.

Узагальнені результати ЗНО – 2021 такі:

Методична робота

У закладі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Основні напрямки методичної роботи:

– Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;

– Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-методичної роботи;

– Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог;

– Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження моніторингу рівня знань учнів.

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над реалізацією науково-методичної проблеми  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української закладу». Продовжувалась робота за програмою «Співдружність закладу, сім’ї та громадськості – в ім’я дитини» за напрямком «Сім’я – територія дружня для дитини» та реалізація проблеми «Розвиток особистості в умовах сучасного сільського закладу освіти шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологій».

Намічені методичні заходи в основному виконано. Більшість заходів проводились в режимі онлайн в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Реалізований план проходження педагогічними працівниками атестації. Було проатестовано таких педагогічних працівників:

Малий І.В., учитель математики, відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

Мельник В.І. заступник директора, вчитель історії, , відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»),

Сиротюк І.М., вчителька початкових класів, відповідає займаній посаді.

Полонська Н.А., вихователька дошкільної групи, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Здобула магістерську освіту вчителька англійської мови Фурса Н.А.

Курсова перепідготовка проводилась індивідуально кожним вчителем за погодженням із ЦПРПП відділу освіти Новодмитрівськоїї сільської ради. Було організовано навчання вчителів по освоєнню технологіями дистанційного навчання.

При шкільному методичному кабінеті діє центр комп’ютерно-інформаційних технологій, що значно поліпшує інформаційне забезпечення педагогічних кадрів, дає можливість більш активно впроваджувати новітні інформаційні технології в навчально-виховний процес.

При організації методичної роботи в багатьох педпрацівників виникали затруднення через недостатній рівень володіння навичками ІКТ. Недостатня увага приділялась Інтернет-заходам, що організовувались обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників.

Робота з обдарованими та здібними учнями

На підставі річного плану роботи закладу було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю, поновлено банк даних про обдарованих та здібних учнів закладу. На основі цього приділялась увагу по залученню учнів до участі в різноманітних олімпіадах, змаганнях та конкурсах. У зв’язку з карантинними обмеженнями різко зменшилась кількість заходів поза межами закладу, що не сприяло мотивації учнів.

Три учні успішно виступили на конкурсі-захисті робіт Малої академії наук:

 • Мірошніченко Дмитро в секції «Археологія» з роботою «Пам’ятки археології Черкащини національного значення» зайняв І місце на районному етапі та ІІ місце на обласному етапі.
 • Власенко Сергій в секції «Аерофізика та космічні дослідження» з роботою «Класифікація затемнено-подвійних зірок Чумацького Шляху за даними наземних телескопів» зайняв І місце на районному та обласному етапах та ІІ місце на заключному етапі.
 • Скорик Наталія в секції «Астрономія і астрофізика» з роботою «Виявлення та аналіз характеристик орбіт астероїдів за даними телескопа «Pan-STARRS» зайняла перші місця на всіх етапах конкурсу. Вона є стипендіатом премії Президента України.

Тимошенко Євгенія зайняла ІІ місце в обласному Фестивалі математичних ідей, що проводився Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників з нагоди року математики.

Понад 30% учнів стали учасниками математичного конкурсу Прангліміне.

Учні закладу під керівництвом вчительки фізики Малої О.Г.є учасниками міжнародних астрономічних проектів «Variable Star Zoo», «Hubble Asteroid Hunter», «IASC», «SuperWASP Variable Stars» та «Citizen ASAS-SN»

Протягом літа 2021 року Тараненко Вячеслав і Строкань Даша взяли участь в археологічних розкопках, організованим Черкаським територіальним відділенням МАН. Успішно взяла участь в роботі Всеукраїнських літніх шкіл МАН з фізики та астрономії Скорик Наталія. Випробували себе в роботі зазначених шкіл Савицький Ярослав, Тимошенко Євгенія та Костогриз Діана.

Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

У зв’язку з реформуванням початкової закладу відповідно до вимог НУШ продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням класних кімнат для 1-4 класів. Кабінетна система в закладі відсутня. Функціонують лише кабінет інформатики, кабінет фізики та спортивний зал із надвірним спортивно-ігровим комплексом. Практичні роботи з інших предметів проводити складно.

В кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені поточні ремонти, після яких кабінети набули новий естетичний вигляд

Робота бібліотеки

У 2020/2021 навчальному році робота була направлена на залучення читачів до бібліотеки, на підвищення читацької активності, компетентності.

Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи закладу, у тісному контакті з педагогічним колективом. План роботи бібліотеки затверджени на засіданні педагогічної ради.

На початок нового навчального року  бібліотечний фонд закладу становить 3298 примірники. Фонд підручників – 1605 примірники: для 1-4 класів – 305 примірники; для 5-9 класів – 745 примірників; для 10-11 класів – 242 примірники. Різних підручників – 313.

Основні показники роботи бібліотеки  за 2020/2021 навчальний рік

№ з/пОсновні напрямки роботиКількісні показники
 Усього учнів67
 Із них: учнів-читачів67
 вчителів та інших працівників18
 Середня відвідуваність5
 Кількість книжкових виставок10
 Кількість бесід10
 Кількість оглядів літератури4
 Книжковий фонд на 01.01.2021 становив:3298
 художня література1693
 фонд підручників1605
 Вибуло художньої літератури 
 Списання за 2020/2021 навчальний рік (підручники) 

Організація харчування учнів

Харчування учнів закладу у 2020/2021 навчальному році забезпечувалось на базі шкільної їдальні.

Організація харчування учнів закладу була спрямована на створення умов для підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із порушенням режиму прийому їжі. У режимі закладу велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. У закладі розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому їжі; пропаганда здорового способу життя.

Процес організації харчування дітей у закладі складався з:  відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; роботи із постачальниками продуктів харчування і продовольчої сировини; приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості; складання меню-розкладу; виготовлення страв; надання дітям готових страв; ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків; контроль за харчуванням; інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.

Відповідальним за організацію харчування учнів у закладі, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні), додержання вимог санітарного законодавства є директор закладу. Протягом навчального року постійний контроль за організацією харчування здійснювала комісія громадського контролю з організації харчування під керівництвом заступник директора. Протягом 2020/2021 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування для всіх 24 учнів початкових класів та 4 категорійних дітей. Для учнів 5-11 класів та працівників закладу вартість харчування становила 6-8 грн.

Медичне обслуговування та моніторинг стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Основні послуги одержуються від сімейного лікаря Драбівецької амбулаторії та працівників сільських ФАПів, які організовують планові медичні огляди, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Працівники закладу пройшли медичний огляд у липні-серпні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора закладу. Медичні картки дітей зберігаються у ФАПах. Є складнощі із медичним обслуговуванням через те, що з медпрацівниками не заключено договори на обслуговування. У учасників навчально-виховного процесу договори із різними сімейними лікарями. У закладі велика кількість дітей є не щепленими проти основних хвороб. Адміністрація має обмежений вплив на таких дітей.

У зв’язку з карантинними заходами в закладі було введено ряд обмежень та посилено моніторинг за станом здоров’я учнів та працівників. Особи з ознаками хвороби в заклад не допускались.

У вересні було проведено обстеження дітей для визначення груп здоров’я.

 Кількість учнівВідсоток
Основна фізкультурна група4669
Підготовча фізкультурна група1928
Спеціальна фізкультурна група23
Всього учнів67

Педагогічним колективом закладу ведеться постійна планомірна робота на виконання Закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Розроблені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. У планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень. Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя.

Соціальний захист учнів та робота з дітьми пільгових категорій

Робота закладу щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 12.01.2018 року №5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа». «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» (від 23.06.2001, №467/2001), «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» (від 30.12.2000, №1396/2000), «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації» (від 18.03.2001, №2402-III). Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту щомісяця заслуховувалося на нарадах при директорі та періодично на засіданнях педагогічної ради.

Проведено громадський огляд умов проживання дітей. Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється. Протягом минулого року на внутрішньошкільному обліку знаходилися діти певних категорій:

Діти, позбавлені батьківського піклування1
Багатодітні сім’ї13
У них дітей36
Малозабезпечені сім’ї1
У них дітей3
Неповні сім’ї14
У них дітей, з них27
-дітей-напівсиріт1
-дітей одиноких матерів21
-дітей, батьки яких розлучені5
Дітей з інвалідністю1
Діти з сімей, що потрапили в складні життєві обставини (к-ть сімей/ у них дітей)2 / 5
Діти з сімей учасників бойових дій (АТО, ООС) (к-ть сімей/ у них дітей)1 /1
Діти із сімей ромів17
Діти з патронатної родини4

Роботу з категорійними сім’ями координувала громадський інспектор з питань охорони дитинства Баранник В.А.

Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі

У закладі розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:

–           максимального охоплення дітей шкільного віку середньою освітою;

–           відвідування учнями навчальних занять;

–           залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;

–           виконання заходів річного плану роботи закладу щодо попередження правопорушень і злочинності.

У зв’язку з підвищенням рівня злочинності серед дітей та підлітків, збільшенням кількості дітей, які займаються бродяжництвом, вживають алкоголь, тютюн, зазнають насильства в сім’ї максимально посилено контроль за дітьми з девіантною поведінкою, за неблагополучними сім’ями та батьками, які мало приділяють уваги вихованню та навчанню своїх дітей. До роботи з цими категоріями дітей та сімей залучались районні служби та служби Новодмитрівської громади.

Дітей, які схильні до правопорушень та перебувають на обліку поза школою, немає.

Робота з батьками

Через карантинні обмеження робота із батьками істотно погіршилась. Практично були відсутні колективні заходи, які розкривають роботу закладу. Класними керівниками та адміністрацією проводились індивідуальні профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей. За потреби організовувалися групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми. До роботи з окремими родинами залучались працівники служби в справах дітей Новодмитрівської сільської ради.

Навчально-виховна робота

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови МОЗ України, Головного державного санітарного лікаря України № 50 від 22 серпня 2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листів Міністер-ства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи ЗЗСО у 2020/2021 н.р. », від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освіт-нього процесу у 2020/2021 навчальному році» освітній процес був організований так, щоб ко-жній дитині гарантувалося право на безпечні умови перебування в навчальному закладі.

Виховна робота була спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення у виборі професії, та на співпраці з батьками і громадськістю сіл Ковтуни та Мицалівка.

Організація виховної роботи в закладі здійснювалася відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Педагогічний колектив працював над виховною проблемою «Забезпечення системного підходу до виховання школярів як умова формування життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі».

Передбачені виховним планом заходи проведено за включенням заходів, які припадали на період дистанційного навчання.

Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (26.12.2017 № 1669).

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу знаходиться під щоденним контролем адміністрації закладу.

Оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу.

На засіданні педагогічної ради затверджено річний план роботи закладу на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказом директора визначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку.

У закладі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників закладу.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється заступником директора. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивного залу, майданчиків, майстерені і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією закладу й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками закладу своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Робочі місця з підвищеним рівнем шкідливих умов атестовані відповідними службами.

Питання охорони праці обговорювалися на нарадах при директорі.

У кабінетах та коридорах закладу на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Наявні 10 вогнегасників,які розташовані в доступних місцях по школі.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Впродовж навчального року випадків травматизму під час освітнього процесу не було.

Управлінська та організаційна діяльність

Адміністрацією опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а саме:

 • організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів;
 • здійснення внутрішкільного контролю;
 • організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;
 • стан роботи закладу щодо реалізації  концепції національного  виховання;
 • організація роботи  з охорони праці та попередження дитячого травматизму;
 • охорона дитинства;
 • кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації;
 • організація роботи закладів освіти під час карантинних обмежень.

Намічені управлінські заходи виконано повністю

У зв’язку з карантинними обмеженнями істотно послабилась робота органів самоврядування.

Протягом навчального року було проведено необхідні зміни в установчих документах у зв’язку із зміною власника.

Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам закладу. Вчасно здійснювалися проплати за спожиті закладом енергоносії. Рівень матеріальної бази закладу задовільний.

За програмою вдосконалення матеріальної бази для НУШ завершуються роботи по створенню кабінетів для початкової закладу.

Поточні ремонтні роботи та обслуговування комп’ютерної техніки здійснювалися за рахунок благодійних внесків вчителів та батьків. Умови для перебування дітей в закладі задовільні.

Планово-господарська діяльність була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основним джерелом фінансування закладу було державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгового контингенту, заробітна плата працівників закладу. Позабюджетні надходження складались із внесків батьків та працівників. Спонсорська допомога надавалась продуктами харчування із сторони СТОВ «Силікат-1» та «Спільне».

Проблемні питання

Серед проблем, які не до кінця вирішені у закладі, є:

 • Низький рівень знань з окремих предметів у значної кількості учнів. Серед багатьох учнів та їх батьків спостерігається байдужість за результати навчання.
 • Відсутність належних умов у більшості учнів та вчителів для організації дистанційного навчання. Не всі педагоги володіють на достатньому рівні технологіями дистанційного навчання.
 • Недостатня робота по поліпшенню результативності навчання учнів.
 • Недостатня індивідуальна робота з школярами, які мають шкідливі звички.
 • Недостатня робота активу батьків та ради закладу.

Основні завдання, які визначено на 2021-2022 навчальний рік

 •             1. Реалізація науково-методичної проблеми «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української закладу».
 • 2. Продовження роботи за програмою «Співдружність закладу, сім’ї та громадськості – в ім’я дитини» за напрямком «Сім’я – територія дружня для дитини» та реалізація методичної проблеми «Розвиток особистості в умовах сучасного сільського закладу освіти шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологій».
 • 3. Спрямування освітньої діяльності педагогічних працівників на формування в учнів ключових компетентностей у відповідності до Концепції Нової української закладу. Впровадження основних положень НУШ в початковій школі.
 • 4. Упровадження моделей виховної роботи, спрямованих на формування патріотизму, поєднання громадських, державних та військово-патріотичних аспектів, забезпечення дотримання основних аспектів організації виховної роботи, зазначених у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 • 5. Активізація роботи з національно-патріотичного виховання на основі ідеї розвитку української державності, єдності країни, непорушності її кордонів, як консолідуючих чинників суспільства й нації в цілому. Формування  патріотизму, поваги до державних символів України, національної ідеї.
 • 6. Формування освітнього середовища навчального закладу на засадах педагогіки партнерства, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу до управління освітнім процесом.
 • 7. Налагодження роботи щодо надання якісних освітніх послуг в режимі змішаного навчання. Впровадження інтерактивних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу. Підвищення комп’ютерної грамотності педагогів.
 • 8. Вивчення та впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району та області. Підвищення рівня готовності вчителів працювати за новими підручниками та навчальними програмами.
 • 9. Організація ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до конкурсів, олімпіад та змагань.
 • 10. Виконання всіма працівниками вимог Державних стандартів загальної середньої освіти; здійснення аналізу й оцінка рівня навченості учнів і вихованців відповідно до Державних стандартів освіти. Забезпечення якісної підготовки випускників до складання ЗНО.
 • 11. Робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень. Здійснення постійного контролю за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять. Формування в учнів культури поведінки та спілкування, попередження конфліктів в дитячих колективах. Запобігання булінгу в учнівському колективі.
 • 12. Створення безпечних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності для вихованців і працівників закладу. Дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення корона вірусної інфекції COVID – 19.
 • 13. Впровадження Санітарного регламенту та реформування системи харчування дітей.
 • 14. Посилення виховного впливу на дітей по формуванню в них здорового способу життя, вироблення в учнів навичок дій в екстремальних умовах. Формування в учнів та їх батьків ціннісного ставлення до здоров’я.
Останні новини
Погода