Стратегія розвитку Ковтунівського навчально-виховного комплексу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стратегія розвитку  Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі Ковтунівського НВК) спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції «Нова українська школа» і розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Стратегія визначає перспективи розвитку НВК як закладу, що надає освітні послуги шляхом організації навчально-виховного процесу відповідно до суспільних потреб.

Діюче законодавство України про освіту орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. У Державних стандартах визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державні стандарти ґрунтуються на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Місія закладу: створення безпечних і комфортних умов для вільного розвитку соціально компетентної особистості школяра та удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогів в умовах розбудови нової української школи.

Мета стратегії розвитку Ковтунівського НВК – визначити перспективи розвитку для створення освітнього середовища, що формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість, яка володіє вміннями й навичками, необхідними людині ХХІ століття.

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

 1. Забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку вихованців.
 2. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно з чинним законодавством. Впровадження інноваційних технологій навчання.
 3. Розвиток у здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого й творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки й техніки. Залучення учнів до участі в різноманітних конкурсах та змаганнях.
 4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.
 5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.
 6. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну. Виховання громадянина – патріота.
 7. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу в зв’язку з продовження завдань виконання стратегії закладу сприяння здоров’ю.
 8. Врахування вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти, вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.
 9. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів професійної діяльності для надання якісних освітніх послуг. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.
 10. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості про роботу закладу на власному вебсайті.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Рівність умов для повної реалізації кожною людиною її здібностей, таланту, всебічного розвитку без дискримінації за будь-якими ознаками.
 2. Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності. Єдність навчання, виховання та розвитку
 3. Гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей.
 4. Нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями.
 5. Незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
 6. Прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень. Нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.
 7. Відповідальність і підзвітність перед суспільством.
 8. Інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

І. Освітнє середовище закладу

Ключові завдання:

 • Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.
 • Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.
 • Покращення комунікації як з батьками, так і дітьми.
 • Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Шляхи реалізації:

 1. Постійно підтримувати приміщення й територію закладу освіти з метою створення безпечних та комфортних умов для навчання та праці.
 2. Продовжувати поповнювати заклад освіти відповідним навчальним обладнанням, яке необхідне для реалізації освітніх програм.
 3. Постійно дотримуватися здобувачами освіти та працівниками закладу вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.
 4. Дотримуватися відповідного алгоритму дій в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживати необхідних заходів у таких ситуаціях.
 5. Підтримувати належні умови для харчування здобувачів освіти і працівників.
 6. Створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет, формувати навички безпечної поведінки в Інтернеті в учасників освітнього процесу.
 7. Сприяти адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.
 8. Сприяти професійній адаптації працівників закладу.
 9. Планувати та реалізовувати програми щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.
 10. Забезпечувати дотримання правил поведінки, етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод людини учасниками освітнього процесу в закладі освіти.
 11. Розробити заходи для протидії булінгу, іншому насильству у відношенні до учасників освітнього процесу та дотримуватися порядку реагування на їх прояви.
 12. Облаштувати приміщення та територію закладу освіти для формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору з урахуванням принципів універсального дизайну.
 13. Застосовувати у закладі освіти методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 14. Взаємодіяти з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучати їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
 15. Пристосувати освітнє середовище для мотивації здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

II. Освітня діяльність закладу

Ключові завдання:

 • Забезпечення якості освіти відповідно до вимог суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, потребами сім’ї, громади.
 • Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу навчального процесу.
 • Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.
 • Утвердження закладу, як закладу, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Шляхи реалізації:

 1. Забезпечувати комплексну інформатизацію навчального процесу та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики.
 2. Продовжувати та вдосконалювати науково-експериментальну роботу в закладі:
 3. програми розвитку дитини з викладанням основ комп’ютерної грамотності;
 4. експериментально-дослідну роботу;
 5. розвивати креативність учнів.
 6. Створювати в закладі єдиний освітній інформаційний простір.
 7. Створювати належні умови для організації науково-дослідницьких робіт учителів та учнів.
 8. Поглиблювати та урізноманітнювати форми співпраці з вищими навчальними закладами;
 9. Формувати комунікативні компетентності учнів у володінні іноземними мовами:
 10. включення в освітні проєкти та гранти.
 11. налагодження мережевих взаємодій з іншими освітніми закладами, розвиток закладу як відкритої освітньої системи.

ІІІ. Педагогічна діяльність

Ключові завдання:

 • Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.
 • Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.
 • Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та здійснення інноваційної освітньої діяльності на різних рівнях.
 • Оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.
 • Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Шляхи реалізації:

 1. Впроваджувати освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.
 2. Створювати та використовувати цифрові освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо)
 3. Сприяти формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку.
 4. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.
 5. Впроваджувати методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 6. Організовувати освітній процес на засадах людиноцентризму.
 7. Здійснювати інноваційну освітню діяльність, брати участь в освітніх проєктах, підвищувати власну професійну майстерність і кваліфікацію.
 8. Впроваджувати політику академічної доброчесності.
 9. Виявляти громадську активність, ініціативу, креативність.
 10. Постійно діяти на засадах педагогіки партнерства, співпрацювати з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечувати постійний зворотній зв’язок.

ІV. Система оцінювання здобувачів освіти

Ключові завдання:

 • Здійснення внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.
 • Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Шляхи реалізації:

 1. Забезпечити доступ до відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.
 2. Розробити критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 3. Проводити систематичний внутрішній моніторинг якості навчальних досягнень з наступним аналізом результатів навчання здобувачів освіти.
 4. Впроваджувати у закладі освіти систему формувального оцінювання.
 5. Формувати у здобувачів освіти відповідальне ставлення до результатів навчання.
 6. Формувати навички самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.
 7. Виявляти та детально досліджувати концептуальні засади SТЕМ-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із засадами освіти у навчальному закладі.
 8. Розробити критерії оцінки готовності всіх суб’єктів освітнього процесу до впровадження SТЕМ-освіти у школі.

V. Освітній простір виховної діяльності

Ключові завдання:

 • Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності;
 • Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток;
 • Сприяння формуванню навичок самоврядування, соціальної активності й відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів;
 • Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я;
 • Формування культури здорового способу життя, проведення моніторингів здоров’я, в рамках закладу сприяння здоров’ю.

Шляхи реалізації:

 1. Створювати безпечне толерантне середовище шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.
 2. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.
 3. Спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.
 4. Здійснювати соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.
 5. Створювати оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному  та виконання головної проблеми закладу «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу».
 6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу.
 7. Впроваджувати активні форми виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

VІ. Управлінська діяльність

Ключові завдання:

 • Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.
 • Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.
 • Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.
 • Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи закладу інноваційні технології.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішної реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

7. Здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності.

8. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

9. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

10. Формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

11. Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація стратегії розвитку Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської областідасть можливість:

 • Створити безпечні й комфортні умови для вільного розвитку соціально компетентної особистості.
 • Створити освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації.
 • Поповнити заклад освіти відповідним навчальним обладнанням, яке необхідне для реалізації освітніх програм.
 • Створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).
 • Реалізувати сучасні педагогічні технології освіти на засадах компетентнішого підходу.
 • Розкрити та розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.
 • Удосконалити мотиваційне середовище дитини.
 • Застосовувати методи викладання, засновані на співпраці.
 • Залучити учнів до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.
 • Підвищити професійну майстерність педагогів.
 • Накопичити особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок тощо).
 • Залучити здобувачів освіти до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності.
 • Сформувати систему моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.
 • Виховати освіченого, всебічно розвиненого, відповідального громадянина і патріота, з морально-етичним принципом, здатного приймати відповідальні рішення.
 • Цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.
 • Підготуватись до можливої реорганізації закладу в зв’язку із значним скороченням чисельності дітей в мікрорайоні.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ,

ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

 • Зміни у змісті освіти пов’язані із змінами політики в галузі освіти.
 • Недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних

напрямів стратегії розвитку.

 • Зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації

основних напрямків стратегії розвитку.

 • Втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів.
 • Недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку закладу.

Шляхи розв’язання:

– Внесення змін та доповнень до стратегії розвитку.

– Додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування.

 • Підвищення ступеня відкритості закладу, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті закладу, у формі звіту директора перед громадськістю та колективом.
Погода