СТАТУТ Ковтунівського навчально-виховного комплексу

I. Загальні положення
1.1. Ковтунівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської області (далі навчальний заклад) визначений рішенням Золотоніської районної ради від 30.07.2004 р. № 20-16 і знаходиться у комунальній власності Золотоніської районної ради.

1.2. Юридична адреса навчального закладу:
19732, с.Ковтуни Золотоніського району Черкаської області, т.98-2-40
1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Золотоніська районна рада.
1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
•    забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
•    виховання громадянина України;
•    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
•    формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
•    виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
•    розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
•    реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
•    виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів ;
•    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
•    безпечні умови освітньої діяльності;
•    дотримання державних стандартів освіти;
•    дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
•    дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У навчальному заклад мовою навчання є українська мова.
1.11. Навчальний заклад має право:
•    проходити в установленому порядку державну атестацію;
•    визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
•    визначати варіативну частину робочого навчального плану;
•    в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;
•    спільно з іншими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
•    використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
•    бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
•    отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
•    залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
•    розвивати власну соціальну базу;
•    а також  можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України.
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:
•    методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу
•    методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу
•    методоб’єднання вчителів початкових класів та вихователів дошкільної групи
•    методоб’єднання класних керівників та класоводів
.
1.13. Медичне обслуговування навчального закладу забезпечується Ковтунівським ФАП-ом. Навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного та перспективного плану.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та  затверджених Міністерством освіти і науки  України, із  конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу,  розглядається педагогічною радою  і затверджується  районним відділом освіти.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
Зміст навчально-виховного процесу в дошкільній навчальній групі визначається Базовим компонентом дошкільної ос¬віти відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей «Дитина», «Малятко», «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Зернятко», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.
2.4. Навчальний заклад складається з дошкільної групи, початкової школи, основної школи та старшої школи і здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. За потребою може організовуватись та здійснюватись індивідуальна та екстернатна форми навчання за дозволом районного відділу освіти.
2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року  навчання  до  іншого  навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.6.У закладі для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного асигнування можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік у дошкільній групі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільній групі проводиться оздоровлення дітей.
Навчальні заняття для учнів розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 25 травня, у 5-х — 11(12)-х 31 травня.
Навчальний рік поділяється на семестри. Їх тривалість та календарні строки визначаються згідно рекомендацій Міносвіти і науки України.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності  забороняє
ться  (крім  випадків, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням з районним відділом освіти, виконавчим комітетом Ковтунівської сільської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у першому класі — 35 хвилин, у других — четвертих класах – 40  хвилин, у п’ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
У навчально-виховному процесі дошкільної групи використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователів.
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету  визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням  індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів , ведеться тематичний облік  знань
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому — за рішення педагогічної ради навчального закладу.
У документі  про  освіту  (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. N 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. За N 120/5311.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики .
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації  визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України 14.12.2000 р. N 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за N 925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
•    по закінченні початкової школи — табель успішності,
•    по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
•    по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За успіхи у навчанні та участь в громадському житті закладу для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
•    нагородження похвальним листом;
•    нагородження похвальною грамотою;
•    нагородження срібною чи золотою медаллю;
•    надання рекомендацій для вступу в навчальні заклади;
•    нагородження дипломом дирекції закладу;
•    занесення до списку «Ними гордиться школа»;
•    надання можливості першочергового використання наявної матеріальної бази закладу для задоволення своїх інтересів.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:
•    учні;
•    працівники закладу;
•    батьки або особи, які їх замінюють;
•    представники громадськості.
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
•    на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
•    на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
•    на доступ до інформації з усіх галузей знань;
•    брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
•    брати участь у роботі органів громадського самоврядування  навчального закладу;
•    брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів.
•    брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
•    на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
•    на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов’язані:
•    оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
•    дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
•    бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
•    дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
•    брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
•    дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.6. Призначення  на  посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові  відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники призначаються відділом освіти за поданням директора школи.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
•    захист професійної честі, гідності;
•    самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
•    участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
•    проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
•    виявлення педагогічної ініціативи;
•    позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
•    участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
•    підвищення кваліфікації, перепідготовку;
•    отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
•    на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
•    преміювання згідно чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
•    сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
•    сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
•    настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
•    виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
•    готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
•    дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
•    захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
•    постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
•    виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
•    брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови  колективного  договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
•    обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
•    звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
•    брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
•    на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
•    забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної  середньої освіти за будь-якою формою навчання;
•    постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
•    поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,  милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
•    виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
3.13. Представники громадськості мають право:
•    обирати і  бути  обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
•    керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
•    сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
•    проводити консультації для педагогічних працівників;
•    брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.14. Представники громадськості зобов’язані:
•    дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) Золотоніською райо
нною радою через відділ освіти .
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади районним відділом освіти за погодженням з Головним управлінням совіти обласної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є  загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
•    працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;
•    учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
•    батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія  обирає  однакову  кількість  делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу  -10, учнів-10, батьків і представників громадськості — 10.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори:
•    обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
•    заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
•    розглядають питання  навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
•    затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
•    приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
•    приймають рішення про створення піклувальної ради.
4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
•    сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
•    об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
•    формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
•    розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
•    підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
4.3.2. Основними завданнями ради є:
•    підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
•    визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально виховного процесу;
•    формування навичок здорового способу життя;
•    створення належного  педагогічного  клімату в навчальному закладі;
•    сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
•    підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
•    сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
•    підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;
•    ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
•    стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
•    зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
4.3.3. До ради обираються пропорці

Погода