Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Ковтунівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад

Золотоніської районної ради Черкаської області

 

Правила розроблено на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністра освіти України від 20 грудня 1993 р. N 455, обговорено і прийнято на зборах трудового колективу.

Протокол № 1 від 11.01.2013 року

І. Загальні положення

 1. У відповідності з Конституцією України громадяни мають право на працю. Обов’язок і справа честі ножного — добросовісна праця ним в області суспільно-корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни.
 2. Дисципліна праці — це строге дотримання правил трудового розпорядку і свідоме творче відношення до своєї роботи, забезпечення високої якості, продуктивне використання робочого часу.
 3. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці.
 4. До порушників трудової дисципліни застосовуються міри дисциплінарного і суспільного характеру.
 5. Метою цих Правил, які поширюються на всіх працівників НВК без винятку, є визначення обов’язків та прав працівників Ковтунівського навчально-виховного комплексу.
 6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор НВК в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийому, переводу і звільнення працівників

1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом заключення трудового договору про роботу в навчально-виховному комплексі.

2. При прийнятті на роботу директор НВК зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

— подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

3. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

4. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

5. Особи, які приймаються на роботу в заклад, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

6. Прийняття та звільнення з роботи педпрацівників, перевід їх на інші посади чи зміна навантаження відбувається за поданням дирекції НВК та за відповідним наказом Золотоніського райво. Наказ оголошується працівнику під розписку.

7. Фактичний допуск до роботи директором НВК вважається заключенням трудового договору незалежно від того, чи оформлений прийом на роботу належним чином.

8. При прийнятті на роботу чи при переводі працівника на іншу роботу дирекція НВК зобов’язана:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) провести інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни, протипожежної, безпеки і організації охорони життя і здоров’я із занесенням інструктажу до журналу встановленої форми.

 1. На всіх працівників НВК, що проробили більше 5 днів заповнюються і ведуться трудові книжки згідно чинних вимог та особові справи на педпрацівників.
 2. Припинення трудового договору має місце лише за умов, передбачених чинним законодавством про працю.
 3. По закінченні трудового договору працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов’язана видати йому трудову книжку і провести з ним повний розрахунок.
 4. Припинення трудового договору оформляється наказом по НВК, а для педпрацівників наказом відділу освіти Золотоніської райдержадміністрації.
 5. Звільнення працівників за результатами атестації, а також в разі ліквідації НВК, скорочення чисельності або штату здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 6. Звільнення працівників у зв’язку із скороченням навчального навантаження може проводитись лише по закінченні навчального року.
 7. В день звільнення адміністрація НВК чи райво повинні видати працівнику його трудову книжку із внесеними до неї записами про  звільнення і провести з ним кінцевий розрахунок. Всі записи про причину звільнення ведуться у трудовій книжці повинні проводитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю та пункт КЗпП України.
 8. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

III. Основні права та обов’язки працівників

 

 1. Педагогічні працівники мають право на:

— захист професійної честі, гідності;

— вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

— індивідуальну педагогічну діяльність;

— участь у громадському самоврядуванні;

— користування подовженою оплачуваною відпусткою;

— підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

 1. Працівники закладу зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку та учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

г) в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

 1. Педагогічні працівники закладу повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей.

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку закладу та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

5. У встановленому порядку наказом директора НВК в доповнення до навчальної роботи на вчителів може бути покладено класне керівництво, завідування навчальним кабінетом, навчально-дослідними ділянками, а також виконання інших навчально-виховних функцій.

6. Педагогічні працівники проходять обов’язкову атестацію один раз у 5 років згідно Положення про атестацію педагогічних кадрів.

7. Працівники мають право суміщати роботу за професіями і посадами згідно чинного законодавства. Дозвіл на суміщення професій дає дирекція НВК за згодою профспілкового комітету .

 

IV. Основні обов’язки адміністрації

 

 1. Адміністрація НВК зобов’язана:

а) забезпечувати виконання працівниками НВК обов’язків, покладених  на них Статутом НВК та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

б) забезпечувати необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу відповідно до їхньої спеціальності та кваліфікації;

в) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

г) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу;

д) організовувати перепідготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації;

г) укладати і розривати угоди з працівниками згідно чинного законодавства;

є) доводити до відома педагогічних працівників, у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навчання у наступному навчальному році;

ж) надавати відпустки всім працівникам закладу відповідно до графіка відпусток;

з) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

й) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників НВК, забезпечувати надання їм установлених пільг;

і) організовувати харчування дітей та працівників НВК;

ї) своєчасно подавати у райво та інші вищестоящі органи всі види звітів, відомостей, в тому числі на заробітну плату працівників;

к) забезпечувати належне утримання матеріально-технічної бази НВК, приміщень, систему опалення, освітлення, вентиляції та умови зберігання верхнього одягу учнів і працівників та їх особистого майна;

л) працівника, що з’явився на роботі в нетверезому стані не допускати до виконання своїх обов’язків у даний робочий день, застосувати до нього міри впливу, відповідно до чинного законодавства;

м) адміністрація НВК здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або за погодженням із профспілковим комітетом.

 

V. Робочий час та його використання.

 1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи визначається розкладом навчальних занять та графіками роботи, які затверджує директор НВК за погодженням з профспілковим комітетом.
 2. При відсутності на роботі працівника закладу директор вживає заходів щодо його заміни іншим працівником.
 3. Надурочна та робота у вихідні чи святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора з дозволу профспілкового комітету. Робота за цей день компенсується наданням іншого дня відпочинку.
 4. Директор НВК залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджується директором за погодженням з профкомом.
 5. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор НВК залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаторської роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
 6. У канікулярний час допоміжний і обслуговуючий персонал притягається до виконання господарчих робіт, які не потребують спеціальних знань, у тому числі поточного ремонту у межах установленого для них робочого часу. В залежності від фізичного навантаження під час цих робіт для працівників може бути зменшена тривалість робочого дня.
 7. Прибиральники службових приміщень та завідуючий господарством у ході своєї основної роботи відповідно до складеного графіка подають сигнали за розкладом дзвінків та приймають телефонні дзвінки.
 8. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менша шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
 9. Забороняється ненадання щорічної відпустки потягам двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, що мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.
 10. Забороняється притягати до чергувань у вихідні та святкові дні вагітних та жінок, що мають дітей віком до 12 років.
 11. Загальні збори колективу проводяться по мірі необхідності, але не рідше 2-х разів на рік.

Засідання педагогічної ради проводяться не рідше 4-х разів на рік.

Засідання методоб’єднань — не частіше 2 разів на семестр.

Загальні батьківські збори — не рідше 1 разу на рік.

Класні батьківські збори — не рідше 1 разу на семестр.

Наради при директору — 2 рази на місяць.

Тривалість:

загальні збори колективу — не більше 2 годин;

батьківські збори — не більше 1,5 години;

педрада — не більше 2 годин;

методоб’єднання — не більше 2 годин;

збори учнівських організацій — 1 година;

гурткова робота — від 45 хвилин до 90 хвилин,

 1. Сторонні особи можуть бути присутні на уроці в класі тільки з дозволу дирекції НВК або заступника директора. Вхід у клас після початку уроку дозволяється лише у виняткових випадках тільки директору НВК та заступнику директора.
 2. Не дозволяється робити педагогічним працівникам зауваження з питань їх роботи під час проведення уроків (занять) і в присутності учнів.
 3. Педагогічним та іншим працівникам забороняється;

а) змінювати розклад занять та графіки роботи на свій розсуд;

б) відміняти, скорочувати чи подовжувати уроки чи перерви;

в) вилучати учнів з уроків;

г) курити в приміщенні та на території НВК;

д) передоручати виконання трудових обов’язків.

 1. Забороняється:

а) відволікати учнів на с/г роботи та інші роботи під час навчального процесу, звільнювати учнів від уроків для виконання громадських доручень, участі в спортивних та інших заходах;

б) відволікати педагогічних працівників від безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різного роду заходів, не пов’язаних з виробничою діяльністю;

в) скликати в робочий час збори, засідання і різного роду наради по громадських і суспільних справах.

 

VI. Заохочення за успіхи в роботі

 

 1. За зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи в роботі, довготривалу і бездоганну роботу та за інші досягнення в роботі застосовуються слідуючі заохочення:

а.) оголошується подяка;

б.) представлення до премії;

в.) нагородження грамотою;

г) представлення у вищестоящі органи для нагородження грамотами, орденами, нагрудними знаками, званнями та інші види морального і матеріального заохочення.

 1. Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу НВК і заноситься до трудової книжки працівника.
 2. Працівники, що успішно і добросовісно виконують свої трудові обов’язки мають переваги у отриманні пільг і переваг в області соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування.
 3. При застосуванні мір громадського, матеріального і морального стимулювання, при представленні до державних нагород і почесних звань враховується думка трудового колективу.

 

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано одне з таких стягнень:

а)догана;

б)звільнення.

 1. Звільнення в якості дисциплінарного стягнення може бути застосовано за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладеним на нього трудовим договором, Статутом НВК або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались міри дисциплінарного чи громадського стягнення за прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше 3 годин на протязі робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі у нетверезому стані
 2. Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин на протязі всього робочого дня.
 3. У відповідності з чинним законодавством про працю педагогічні працівники можуть бути звільнені за вчинення аморального поступку, несумісного з подальшим виконанням педагогічних функцій.
 4. Всі дисциплінарні стягнення застосовуються у строгій відповідності до вимог чинного законодавства про працю.
 5. Дирекція НВК має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
 6. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути запрошені пояснення в письмовому виді. Відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.
 7. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
 8. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.
 9. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома працівників НВК.
 10. Якщо протягом року з дня накладення стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
 11. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року з ініціативи директора НВК чи за клопотанням трудового колективу. Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення не застосовуються.
 12. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди ПК, керівники профспілкових організацій без погодження райкому профспілки.
 13. Дисциплінарні стягнення на педагогічних працівників застосовуються районним відділом освіти.

 

Погода